เอกสารที่ต้องใช้ในการจำนอง

- บัตรประจำตัวประชาชน  ฉบับจริง

- ทะเบียนบ้านของเจ้าของ และของคู่สมรส  ฉบับจริง

- ทะเบียนสมรส ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

- ทะเบียนหย่า , ใบมรณะบัตร ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

- หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส 

- ใบขออนุญาติปลูกสร้าง (กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง) 

- ใบปลอดหนี้ค่าสาธารณูปโภค (ค่าส่วนกลาง ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น)