บทความอสังหาฯ

 • เอกสารที่ต้องใช้ในการจำนอง

  - บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง - ทะเบียนบ้านของเจ้าของ และของคู่สมรส ฉบับจริง - ทะเบียนสมรส ฉบับจริง (พร้อมสำเนา) - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ฉบับจริง (พร้อมสำเนา) - ทะเบียนหย่า , ใบมรณะบัตร ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

 • ขายฝากกับจำนองต่างกันอย่างไร

  การจำนอง คือ การเอาอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนจำนองเป็นการประกันการชำระหนี้ให้แก่เจ้า หนี้ผู้รับจำนอง โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนอง

 • ความหมายของการจำนอง

  จำนอง คือ การที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น ที่ดินหรือทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ ไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนอง”

 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร

  ต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านนานกว่า1ปี ถึงจะได้รับการยกเว้น ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 • ขายฝากคืออะไร

  การขายฝากหรือการทำสัญญาขายฝาก เป็นสัญญาซื้อขายซึ่งสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ

 • ข้อควรระวังในการ “ขายฝาก”

  .หลีกเลี่ยงการขายฝากที่ดินที่ระบุราคาการขายในสัญญาไม่ตรงกับที่เป็นจริง เช่น ขายฝากไว้ในราคาจริง 1,000,000 บาท แต่ผู้รับซื้อฝากให้ระบุในสัญญาเป็นขายฝากในราคา 1,150,000 บาท โดยบวกดอกเบี้ยไปด้วย การโกงแบบนี้นิยมใช้กันมากในหมู่ผู้รับซื้อฝาก

 • ขายบ้าน ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง?

  ภาษีจากการขายบ้าน นั้นมีอะไรกันบ้าง เพื่อที่จะได้เตรียมตัวให้ดี ก่อนคิดที่จะขายบ้าน โดยที่ท่านต้องไม่ลืมว่า ภาระในการเสียภาษีทั้งหมดทั้งมวล ผู้ที่จะต้องรับภาระตามกฏหมายนั้นก็คือผู้ ขาย และหากจะให้ผู้ซื้อรับภาระในการเสียภาษีด้านใดด้านหนึ่ง ก็ควรจะต้องตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการทางนิติกรรม